Meidän yritystarina

Anna­leena ja Annukka perus­tivat vuonna 2006 yhteisen yrityksen, joka toimii nykyisin kahdella toimia­lalla. Meri-Lapin Keskus­pe­sulan toimintaa vetää Kemin­maassa Anna­leena ja Annu­kalla on Oulussa Pro-Kaks Koti­työ­pal­ve­lu­yritys. Haus­kasti sanoen Anna­leena on yrityksen älli ja Annukka taas tälli.

Anna­leena ja Annukka ovat olleet aina kotona omassa yrityk­sessä töissä, joten yrit­tä­jyys on tullut veren­pe­rin­tönä. Yrityksen käyn­nistys lähti siitä, kun tyttä­rien isä oli vienyt mattoa pesu­laan tutulle pyyk­kä­rille Toijärven pesu­laan Kemiin. Isä ja Toijärven pesulan Jussi Rosen­lund (toisen polven pyyk­käri) olivat jutel­leen kuulu­mi­siaan. Miehet ovat saman ikäisiä ja tunte­neet toisensa lapsesta asti. Isä oli kertonut heit­tä­neensä äidin kanssa työn­teon jo pois ja Anna­leenan sekä Annukan jatka­neen yritys­toi­mintaa. Jussi oli tuumannut, ettei ole koskaan ajat­telut jonkun jatkavan yritys­tään. Isä oli ehdot­tanut Jussille, että myydä yritys tytöille. Bingo, Jussihan myi!

Pesu­la­toi­minta käyn­nistyi Kemissä omassa kiin­teis­tössä, mutta tasaisen kasvun myötä tuli tarve ja mahdol­li­suus hankkia suurempi pesu­la­kiin­teistö Kemin­maasta. Tytöt ostivat kiin­teistön ja antoivat YIT:n remon­toida sen täysin ja nyky­ai­kaistaa muutenkin. Nyt heillä on myös sairaa­la­pe­sula, jossa ilman­vaihto on suun­ni­teltu asian­mu­kai­sesti. Pesu­lalla on
DNV GL:n audi­toimat johta­mis­jär­jes­telmät. Meri-Lapin Keskuspesula onkin nyt koko talous­a­lueen ainoa serti­fioitu pesula, josta löytyy SFS 14065, ISO 9001 sekä ISO 14001.

Kun pesula muutti Kemistä Kemin­maahan, samalla muuttui pesulan nimikin Toijärven pesu­lasta Meri-Lapin Keskuspesulaan.

Nyt on pyykätty lähes 10 vuotta ja pesula on kasvanut 3 työte­kijän yrityk­sestä 11 henkilön työyh­tei­söön. Anna­leena on onnis­tunut saamaan pesu­laan parhaan mahdol­lisen henki­lö­kunnan ja edel­leenkin haetaan jatku­vasti maltil­lista kasvua.

ISO 14001

On ympä­ris­tö­asioiden hallintaa käsit­te­levä kansain­vä­linen pääs­tan­dardi ja se sisältää perus­e­le­mentit tehok­kaalle ympäristöjohtamisjärjestelmälle.

Stan­dardi vaatii orga­ni­saa­tiota määrit­tä­mään ympä­ris­tö­pää­mää­ränsä ja -tavoit­teensa, sekä johta­mis­jär­jes­telmän, jolla nämä tavoit­teet saavutetaan.

 

ISO 9001

On johta­mis­jär­jes­tel­mä­stra­tegia proses­si­läh­töi­seen toimin­taan ja se osoittaa asiak­kail­lemme, sidos­ryh­mille ja henki­lös­tölle, että Meri-Lapin Keskus­pe­su­lassa osaa­minen kaikilla osa-alueilla on ammat­ti­tai­toista ja johdonmukaista.

SFSEN 14065

Pesu­lassa huol­let­tujen teks­tii­lien mikro­bio­lo­gisen puhtauden ja pesu­pro­sessin laadun­var­mis­tuksen kaksi keskeistä pääkohtaa:

  1. Teks­tii­lien desin­fek­tion varmis­ta­minen pesuprosessissa
  2. Teks­tii­lien uudel­leen konta­mi­naa­tion estä­minen pesu­pro­sessin jälkeen

Koskee teks­tii­lejä joita käyte­tään farmasia-, lääkintä-, elin­tar­vike- ja kosme­tiikka-aloilla, sekä terveydenhuollossa.