1. Rekis­te­rin­pi­täjä

Yritys: Pro-Kaks Oy / Meri-Lapin Keskuspesula
Y-tunnus: 2079562-1
Osoite: Kisäl­lin­kuja 3
Puhelin: 94450 Keminmaa

2. Rekis­te­ri­asioista vastaava henkilö:

Nimi: Anna­leena Laakso
Sähkö­pos­tio­soite: info@meri-lapinkeskuspesula.fi

3. Kenen tietoja kerätään?

 • Asiak­kaat
 • Poten­ti­aa­liset asiakkaat
 • Verk­ko­si­vuston käyttäjät(analytiikka, eväs­teet, lomakkeet)

4. Henki­lö­tie­tojen käyttötarkoitus

Keräämme tietoja, jotta voimme yllä­pitää asia­kas­suh­teita, ja luoda uusia asiak­kuuksia. Mark­ki­nointi joka suori­te­taan kohden­ne­tusti esim. kone­pa­jalle myymme vain raskaan työvaat­teen huol­to­pak­kettia.
Asiak­kaat voivat myös tilata ylimää­räisiä palve­luita netin kautta meiltä esim. korjaus­pal­velua ja maton­pesua jne.

5. Mitä tietoja kerätään?

Keräämme ainoas­taan yrityksen yleisiä tietoja kuten esim nimi, osoite, sähkö­pos­tio­soite ja ip-osoite niin yksi­tyi­siltä koti­ta­louk­silta kuin yritys­asiak­kailta. Ip-osoit­teet kerä­tään analyy­tikan ja eväs­teiden vuoksi.

6. Henki­lö­tie­tojen säilytysaika

Henki­lö­tie­toja säily­te­tään asia­kas­suh­teen yllä­pi­tä­misen ajan. Asiak­kuuden päätyttyä pois­tamme henki­lö­tiedot tai sovit­taessa säily­tämme tietoa pitem­pään. Lasku­tus­tie­toja säily­tämme kirjan­pi­to­lain vaatiman ajan.
Sähkö­pos­titse kerätyt asia­kas­tiedot pois­tamme puolivuosittain.

7. Sään­nön­mu­kaiset tietolähteet

Henkilö luovuttaa itse henki­lö­tie­tonsa joko verk­ko­vie­railun tai muun henki­lö­koh­taisen tai digi­taa­lisen kans­sa­käy­misen yhteydessä.

8. Oikeu­tesi

Sinulla on seuraavat oikeudet. Pyynnöt ohja­taan osoit­tee­seen:
info@meri-lapinkeskuspesula.fi

 • Tarkas­tusoi­keus ja oikeus vaatia tiedon korjaa­mista
  Sinulla on oikeus tarkastaa hallus­samme olevat henki­lö­tie­tosi. Mikäli havaitset tiedoissa puut­teita voit pyytää meitä täyden­tä­mään ne otta­malla yhteyttä yllä­ole­vaan osoitteeseen.
 • Vastus­ta­mi­soi­keus
  Sinulla on oikeus koska tahansa vastustaa henki­lö­tie­tojen käsit­telyä, jos koet meidän käyt­tä­neen niitä väärin.
 • Poisto-oikeus
  Sinulla on oikeus pyytää pois­ta­maan sinusta kerätty henki­lö­tieto tai voit pyytää pois­ta­maan ne henki­lö­tiedot, jotka koet tarpeet­to­miksi asia­kas­suh­teen hoita­mista varten.
 • Suora­mark­ki­noin­ti­kielto
  Sinulla on oikeus kieltää käyt­tä­mästä henki­lö­tie­to­jasi suora­mark­ki­noin­tiin, etämyyn­tiin, mark­kina- ja mieli­pi­de­tut­ki­muk­siin, profi­loin­tiin, henki­lö­mat­rik­ke­liin tai sukututkimukseen.
 • Vali­tusoi­keus
  Sinulla on oikeus tehdä valitus tieto­suo­ja­val­tuu­te­tulle, jos koet toimin­tamme olevan risti­rii­dassa tieto­suo­ja­lain­sää­dännön kanssa.

9. Tietojen luovutukset

Emme luovut tieoja ulko­puo­li­sille . Lasku­tus­jär­jes­tel­mämme on Heeros.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Emme siirrä henki­lö­tie­toja EU:n ulkopuolelle

Varmuus­ko­pioinnin yhtey­dessä joitakin tietoja voidaan siirtää EU/ETA -alueen ulko­puo­lelle, tällä varmis­te­taan tietojen säily­vyys vika­ti­lan­teessa, jossa pääpal­ve­limet menevät epäkuntoon.

Olemme varmis­ta­neet palve­lun­tar­joa­jien kuulu­vuuden EU:n ja Yhdys­val­tojen väli­seen Privacy Shield -ohjel­maan, jonka tehtä­vänä on turvata euroop­pa­laisten henki­lö­tie­tojen tieto­turva Yhdysvalloissa.

11. Rekis­terin suojauksen periaatteet

Säily­tämme aineistot sähköi­sesti. Käyt­tä­mämme tiedostot ja rekis­te­rioh­jelmat sekä sähkö­pos­tiohjl­mamme ovat suojattu sala­sa­noin. Kaikki käyt­tä­mämme tieto­ko­neet ja matka­pu­he­limet ovat myös suojattu salasanoin.

Säily­tämme kaikki halus­samme olevat henki­lö­tiedot arvok­kaasti. Emme kerää mitään ylimää­räisiä tietoja, jota emme tarvitse asia­kas­suh­teen hoita­misen lisäksi. Yrityk­ses­sämme käsit­telee asia­kas­tie­toja vain toimi­tus­joh­taja Anna­leena Laakso.

12. Eväs­teet

Tämä sivusto käyttää eväs­teitä. Eväste (cookie) on pieni teks­ti­tie­dosto, jonka selainta tallentaa käyt­täjän lait­teelle. Eväs­teiden avulla tunnis­tamme seuraavia asioita ja pystymme niiden avulla seuraa­maan sivuston analy­tiikkaa, joka auttaa meitä paran­ta­maan toimintaamme:

 • IP-osoite
 • kellon­aika
 • vieraillut sivut
 • selain­tyyppi
 • mistä verkko-osoit­teesta käyt­täjä on tullut verkkosivuille