Puhtautta Sinulle!

 

Moni­puo­liset tekstiilipesulapalvelut

Me olemme erikois­tu­neet tervey­den­huollon ja farm­asian, lääkintä– ja elin­tar­vi­kealan sekä teol­li­suuden teks­tii­li­pe­su­la­pal­ve­luihin. Palve­lemme myös julkista sektoria, lähi­seudun yrityksiä ja naapu­ri­kau­pun­keja sekä kotitalouksia.

Tervey­den­huollon pesulapalvelut

Pesemme ja huol­lamme alusta loppuun erit­täin korkean hygie­nia­tason vaativat sairaa­la­teks­tiilit sekä leik­kaus­sa­li­teks­tiilit. Infek­tio­pe­sussa pestään kaikki erit­täin likainen pyykki, sairaalan infek­tio­pyykki sekä sellainen pyykki, joka ei muuten lähde puhtaaksi.

MaRa teks­tii­li­pesut

Palve­lemme matkailu- ja ravin­tola-alan yrityksiä pese­mällä kaikki teks­tiilit ja liina­vaat­teet sekä matot. Valit­semme puoles­tasi teks­tii­lien hoito­tavan hoito-ohje­merk­kien ja ammat­ti­tai­tomme pohjalta. Meiltä saat myös kulje­tus­pal­velun halutessasi!

Teol­li­suuden työasu- ja haalaripesut

Olipa työasusi minkä­lainen tahansa, joko kaulus­paita tai raskas työvaate, me pesemme ja huol­lamme ne kaikki. Pestävä lika voi olla joko vesi-, rasva­liu­koista tai partik­ke­leita sisäl­tävää. Meillä on tehok­kaat, mutta mahdol­li­simman vähän aller­gi­soivat pesuai­neet ja -mene­telmät kaiken­lai­selle lialle.

Koti­ta­louk­sien tekstiilihuolto

Laadu­kasta pesu­pal­velua koti­ta­louk­sille – pesemme matot, liina­vaat­teet, puvut, mekot, verhot, liinat ja kaikki teks­tiilit huolella. Pesuai­nei­demme aller­gi­soiva vaikutus on mini­mis­sään ja kulut­tavat teks­tii­lejä mahdol­li­simman vähän.

Pyykin kulje­tus­pal­velut

Tarvit­taessa noudamme ja palau­tamme pyykit luotet­ta­vasti. Meillä on kulje­tus­pal­velu myös Oulun ja Kemin­maan välillä eli terve­tuloa myös Oulun alueen asiakkaat!

Cool Chemi­stry – Pesuprosessi

Meri-Lapin Keskuspesula on siir­tynyt perin­tei­sestä pesu­pro­ses­sista Cool Chemi­stry – pesu­pro­ses­siin 5.4.2016.

Tämä tarkoittaa sitä, että nykyinen pesu­pro­ses­simme pesee pyykit entistä hellemmin ja alhai­sem­massa lämpö­ti­lassa pH -neutraalisti.

Pesu­pro­ses­sissa ei käytetä voimak­kaita alka­leja eikä happoja, jolloin pesuun ei tule pesu­ke­mi­kaa­leista ylimää­räisiä suoloja. Alhainen jään­nös­suo­lojen määrä vähentää teks­tii­lien sähköi­syyttä, harmaan­tu­mista ja huuh­te­lussa tarvit­tavan veden määrää.

Uuden pesu­pro­sessin pH -neut­raa­lius vähentää teks­tii­lien aller­gia­riskit olemat­to­miksi. Myös teks­tii­lien kulu­minen on vähäi­sempää pH -neut­raalin pesu­pro­sessin sekä alhai­sem­pien pesu­läm­pö­ti­lojen ansiosta.

Hellästä pesu­pro­ses­sista johtuen teks­tii­leistä irtoaa entistä vähemmän nukkaa, jolloin myös jäte­veden BOD-pitoi­suus vähenee ja jäte­ve­denkin pH on neut­raali. Pesu­pro­sessi ei myös­kään irrota uusissa teks­tii­leissä olevia optisia kirkas­teita, jotka ovat ympä­ris­tölle haitallisia.

Cool Chemi­stry – pesu­pro­sessin kemi­kaalit ovat kaikki Joutsenmerkittyjä.