Pesulapalvelut

tehdas­pro­jek­tiin

Palvelut teol­li­suu­delle

Meri-Lapin Keskuspesula tarjoaa raskaan teol­li­suuden työn­te­ki­jöiden työvaa­te­pesua. Noudamme pyykit asiak­kaan luota sovi­tusti, pesemme, korjaamme sekä palau­tamme ja noudamme samalla likaiset pyykit. Näin työn­te­ki­jöillä on sään­nöl­li­sesti puhdas ja ehyt työvaa­te­kerta käytössä.

Esimer­kiksi Metsä Fibre hanke­suun­nit­te­lu­vai­heessa olevalle Kemin biotuo­te­teh­taalle on pesu­lasta noin 7 minuutin ajomatka ja tämä takaa nopean ja jous­tavan palvelun. Serti­fioitu ympä­ristö- ja johta­mis­jär­jes­telmä takaa luotet­tavan laadun teks­tii­lien pesulle. Työvaat­teille on oma matalan lämpö­tilan pesu­pro­sessi, joka säästää työvaat­teissa olevia heijas­timia. Käytös­sämme on myös digi­ta­li­soitu omaval­vonta, joka seuraa pesu­pal­velun laatua. Pesu­pro­ses­simme on läpi­nä­kyvää ja jokai­sesta pesue­rästä saamme raportin, josta voimme todentaa prosessin laadun.

Sähköinen laskutus on myös osa Meri-Lapin Keskus­pe­sulan laadu­kasta ja asia­kasta huomioivaa palvelua.

Palvelut majoi­tus­pal­ve­luille

Meri-Lapin Keskuspesula tarjoaa laaduk­kaat, luotet­tavat sekä serti­fioidut pesulapalvelut yrityk­sille.
Majoi­tus­pal­ve­luille meillä on täyden palvelun pesula. Pesemme liina­vaat­teet, kodin teks­tiilit, petaus­patjat sekä matot nopealla aika­tau­lulla. Oma kulje­tus­pal­ve­lumme noutaa pyykit sovi­tusti ja palauttaa puhtaat pyykit korjat­tuna sekä puhtaana asiakkaalle.

DNV GL on myön­tänyt meille laatuser­ti­fi­kaatit ja olemme kehit­tä­neet yrityk­sel­lemme digi­taa­lisen omaval­vonnan. Näin voimme seurata jokaisen pesu­pro­sessin laatua, lämpö­tilaa sekä desin­fioivan aineen määrää. Jokai­sesta pesu­pro­ses­sista saamme raportin, josta on toden­net­ta­vissa prosessin laatu. Meri-Lapin Keskus­pe­sulan koko pesu­pro­sessi on jout­sen­mer­kitty ja meillä on serti­fioitu johtamis- ja ympäristöjärjestelmä.

Oma kulje­tus­pal­ve­lumme takaa jous­tavan ja sovitun mukaisen kulje­tus­pal­velun pesu­la­pal­velun asiakkaille.