Asia­kas­ko­ke­muksen sekä kilpai­lu­kyvyn paran­ta­minen. Näitä asioita oli Meri-Lapin Keskus­pe­sulan yrit­täjän Anna­leena Laakson ajatuk­sissa hänen miet­ties­sään, miten pesu­la­pal­ve­luiden omaval­vontaa voisi kehittää.

Tervey­den­huollon, elin­tar­vi­ke­teol­li­suuden, majoitus- ja ravit­se­musalan teks­tii­lien turval­li­suus korona-aikaan oli tekijä, jonka myötä Anna­leena otti yhteyttä pitkä­ai­kai­seen ja luotet­ta­vaan yhteis­työ­kump­pa­niinsa Mika Rahuseen Oy Chris­teyns Nordic Ab:sta. Ideaa lähdet­tiin kehit­tä­mään ja nyt ollaan tilan­teessa, jossa Meri-Lapin Keskuspesula on edel­lä­kä­vijä omavalvonnassa.

Pesu­la­pal­ve­luiden osalta pyyk­kien omaval­vonta on ollut vähin­tään yhden henkilön sitovaa manu­aa­lista työtä. Manu­aa­li­sessa näyt­teen­ot­to­pro­ses­sissa pesuaine on ensin annos­teltu konee­seen, josta näyte on otettu. Työn­te­kijä on ottanut näyt­teen vedessä olevasta pesu­liu­ok­sesta kaksi kertaa viikossa. Näyt­teestä on mitattu lämpö­tila ja toden­nettu kemi­kaa­lien määrä. Vääris­tymiä on saat­tanut tapahtua mm. silloin, jos koneessa on ollut jokin tekninen vika. Myös työn­te­ki­jöiden tavassa arvioida mittaus­tu­loksia on voinut olla eroja. Auto­maa­tiossa tällaisia tulkin­nan­va­rai­suuksia ei pääse tapahtumaan.

Laakso haki yrityk­sel­leen Busi­ness Finlandin liike­toi­minnan kehi­tys­ra­hoi­tusta ja tämän pohjalta lähti käyn­tiin omaval­vonnan digi­ta­li­sointi. Nyt Meri-Lapin keskus­pe­su­lassa on Suomen ensim­mäinen ja tois­tai­seksi ainoa auto­ma­ti­soitu omaval­vonta. Proses­sissa näyte otetaan nyt auto­maat­ti­sesti jokai­sesta pesue­rästä. Vedestä mita­taan desin­fioivan aineen määrä ja pesu­läm­pö­tila. Näistä mittaus­tu­lok­sista syntyy raportti, josta voidaan nähdä mistä pyyk­kie­rästä on kyse. Mikäli konee­seen tulee vika ja raja-arvot ylit­tyvät tai alit­tuvat, tulee siitä auto­maat­ti­sesti hälytys ja ohjelma keskeytyy sekä virhe, että korjaava toimen­pide kirjau­tuvat raport­tiin. Virheen sattuessa pesuerä otetaan uudel­leen käsit­te­lyyn. Palvelun laatu on tasaista, toden­net­tavaa ja turval­lista. Erityi­sesti tervey­den­huollon ja elin­tar­vi­ke­pyykin osalta digi­taa­linen omaval­vonnan mene­telmä on todella merki­tyk­sel­linen. Pesu­pro­sessin läpi­nä­ky­vyys paranee huomat­ta­vasti ja valvon­ta­työhön käytetty aika voidaan käyttää pesulan ydintyöhön.

Omaval­vontaa kehi­te­tään edel­leen ja tulossa onkin rapor­toin­ti­jär­jes­telmä, josta myös asiakas näkee itse omat pyyk­ki­määrät, milloin ne on pesty ja millainen on pesuraportti.

”Laak­solla on erityinen halu kehittyä ja olla ensim­mäisten joukossa. Olemme aiem­minkin olleet yhdessä Anna­leenan idean pohjalta otta­massa käyt­töön ensim­mäi­senä pohjois­maissa mm otso­ni­pesua. On ilo saada työs­ken­nellä idea­rik­kaan ja kehit­tävän yrit­täjän kanssa.”

– Mika Rahunen, toimi­tus­joh­taja Oy Chris­teyns Nordic Ab. 

Lisä­tie­toja

Anna­leena Laakso
toimi­tus­joh­taja
Pro-Kaks Oy/Meri-Lapin Keskuspesula
puh. 050 553 2629
info@meri-lapinkeskuspesula.fi

Mika Rahunen
toimi­tus­joh­taja
Oy Chris­teyns Nordic Ab
puh. 040 849 9077
mika.rahunen@christeyns.com