Puhtautta Sinulle!

Asiak­kai­demme koke­muksia meistä ja toiminnastamme

Asiak­kaiden kommentit:

Länsi-Pohjan sairaan­hoi­to­piirin teks­tiilit huol­le­taan laaduk­kaasti tervey­den­huollon vaati­musten mukai­sesti (SFS-EN 14065 stan­dardi). Henki­lö­kunta tuottaa palvelut ammat­ti­tai­dolla, asia­kas­läh­töi­sesti sekä luotet­ta­vasti. Pesu­la­pal­ve­luja kehi­te­tään yhteis­työssä asiak­kaan kanssa.”

Marita Närä, Siivous­pääl­likkö, Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri

Ylitor­nion kunnan ja Meri-Lapin Keskus­pe­sulan yhteistyö käyn­nistyi vuoden 2016 alussa. Yhteis­työ­so­pimus koskee kunnan hank­kimaa teks­tii­li­vuo­kraus- ja pesu­la­pal­velua. Pesu­la­pal­velun laatu on ollut odotusten mukaista ja yhteistyö pesulan kanssa on ollut jous­tavaa, sauma­tonta ja sopi­muksen mukaista. Jos haas­teita on ollut, niistä selvitty avoi­mella vuoropuhelulla.”

Marjaana Liikala, Ravit­se­mis­pääl­likkö, Ylitor­nion kunta