Puhtautta Sinulle!
Meri-Lapin Keskuspesula tarjoaa moni­puo­liset pesulapalvelut yrityk­sille, sairaa­loille, laitok­sille ja koti­ta­louk­sille. Olemme myös erikois­tu­neet tervey­den­huollon ja farm­asian, lääkin­tä­alan ja elin­tar­vi­kealan teks­tii­li­pe­su­pal­ve­luihin. Olemme talous­a­lueen ainoa DNV GL:n serti­fioima laitos­pe­sula.

Korkeat laatus­tan­dardit

Varmis­tamme migro­bio­lo­gisen puhtauden ja pesu­pro­sessin korkean laadun noudat­ta­malla teks­tii­li­huollon laadun­hal­lin­tas­tan­dar­deja. DNV GL on myön­tänyt meille laatuser­ti­fi­kaatit. Hyvään laatuumme voi luottaa.

Luotet­ta­vuus

Ammat­ti­tai­toinen henki­lö­kunta, moderni kone­kanta, hyvät pesuai­neet sekä moni­puo­liset serti­fioidut palve­lumme takaavat koko­nais­val­taisen ja sujuvan pesu­la­pal­velun asiak­kail­lemme.

Asia­kas­läh­töi­syys

 Asiakas saa sopi­muksen mukai­sesti huol­letut teks­tiilit sovi­tussa aika­tau­lussa. Toimimme jous­ta­vasti ja kehi­tämme työs­ken­te­lyämme jatku­vasti yhdessä asiak­kai­demme kanssa.

Moni­puo­liset pesulapalvelut

Pesu­las­samme puhdis­tuvat yhtä lailla työasut, suoja­haa­larit, virka­puvut, juhla­puvut kuin laitos­pyykki, liina­vaat­teet ja matotkin. Meiltä saat koko­nais­pal­ve­luna kaiken aina teks­tii­lien lajit­te­lusta pyykin jälki­kä­sit­te­lyyn sekä varas­toin­tiin. Tarvit­taessa noudamme ja palau­tamme pyyk­kinne. Kulje­tus­pal­ve­lumme toimii Oulun ja Kemin­maan välillä tehok­kaasti.

Tervey­den­huollon pesulapalvelut

Korkean hygie­nia­tason sairaa­la­teks­tiilit sekä leik­kaus­sa­li­teks­tiilit. Infek­tio­pesu erit­täin likai­selle pyykille.

Teol­li­suuden työasu- ja haala­ri­pesut

Teol­li­suuden työvaat­teet, suoja­vaat­teet ja haalarit sekä raskaat työvaat­teet.

MaRa teks­tii­li­pesut

Matkailu-, majoitus-, ravin­tola- ja vapaa-ajan­pal­ve­lualan yritysten teks­tiilit ja liina­vaat­teet sekä matot.

Koti­ta­louk­sien pesulapalvelut

Koti­ta­louk­sien vaat­teet, puvut, mekot, verhot, liina­vaat­teet ja matot sekä muut teks­tiilit.

Serti­fi­kaat­timme

ISO 14001

On ympä­ris­tö­asioiden hallintaa käsit­te­levä kansain­vä­linen pääs­tan­dardi ja se sisältää perus­e­le­mentit tehok­kaalle ympä­ris­tö­joh­ta­mis­jär­jes­tel­mälle.

Stan­dardi vaatii orga­ni­saa­tiota määrit­tä­mään ympä­ris­tö­pää­mää­ränsä ja -tavoit­teensa, sekä johta­mis­jär­jes­telmän, jolla nämä tavoit­teet saavu­te­taan.

 

ISO 9001

On johta­mis­jär­jes­tel­mä­stra­tegia proses­si­läh­töi­seen toimin­taan ja se osoittaa asiak­kail­lemme, sidos­ryh­mille ja henki­lös­tölle, että Meri-Lapin Keskus­pe­su­lassa osaa­minen kaikilla osa-alueilla on ammat­ti­tai­toista ja johdon­mu­kaista.

SFS - EN 14065

Pesu­lassa huol­let­tujen teks­tii­lien mikro­bio­lo­gisen puhtauden ja pesu­pro­sessin laadun­var­mis­tuksen kaksi keskeistä pääkohtaa:

  1. Teks­tii­lien desin­fek­tion varmis­ta­minen pesu­pro­ses­sissa
  2. Teks­tii­lien uudel­leen konta­mi­naa­tion estä­minen pesu­pro­sessin jälkeen

Koskee teks­tii­lejä joita käyte­tään farmasia-, lääkintä-, elin­tar­vike- ja kosme­tiikka-aloilla, sekä tervey­den­huol­lossa.

Meri-Lapin Keskuspesula Facebookissa
Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

4 päivää sitten

Meri-Lapin Keskuspesula

Mitenkäs teidän työvaat­teet😊
Soita niin kerromme lisää 050 5532629
... Näe enemmänNäe vähemmän

Mitenkäs teidän työvaatteet😊
Soita niin kerromme lisää 050 5532629

4 päivää sitten

Meri-Lapin Keskuspesula

Vesi­pesun ja kemial­lisen pesun rinnalle on tarjolla myös kolmaskin vaih­toehto, emul­sio­pesu.
Emul­sio­pesua voisi sanoa käsin­pesua vastaa­vaksi erit­täin hellä­va­rai­seksi vesi­pe­suksi.
... Näe enemmänNäe vähemmän

Vesipesun ja kemiallisen pesun rinnalle on tarjolla myös kolmaskin vaihtoehto, emulsiopesu.
Emulsiopesua voisi sanoa käsinpesua vastaavaksi erittäin hellävaraiseksi vesipesuksi.
Lataa lisää

Jaa sivu: