Asia­kas­ko­ke­muksen sekä kilpai­lu­kyvyn paran­ta­minen. Näitä asioita oli Meri-Lapin Keskus­pe­sulan yrit­täjän Anna­leena Laakson ajatuk­sissa hänen miet­ties­sään, miten pesu­la­pal­ve­luiden omaval­vontaa voisi kehittää. Tervey­den­huollon, elin­tar­vi­ke­teol­li­suuden, majoitus- ja ravit­se­musalan teks­tii­lien turval­li­suus korona-aikaan oli tekijä, jonka myötä Anna­leena otti yhteyttä pitkä­ai­kai­seen ja luotet­ta­vaan yhteis­työ­kump­pa­niinsa Mika Rahuseen Oy Chris­teyns Nordic Ab:sta....

lue lisää