Puhtautta Sinulle!
Meri-Lapin Keskuspesula tarjoaa moni­puo­liset pesulapalvelut yrityk­sille, sairaa­loille, laitok­sille ja koti­ta­louk­sille. Olemme myös erikois­tu­neet tervey­den­huollon ja farm­asian, lääkin­tä­alan ja elin­tar­vi­kealan teks­tii­li­pe­su­pal­ve­luihin. Olemme talous­a­lueen ainoa DNV GL:n serti­fioima laitos­pe­sula.

Korkeat laatus­tan­dardit

Varmis­tamme migro­bio­lo­gisen puhtauden ja pesu­pro­sessin korkean laadun noudat­ta­malla teks­tii­li­huollon laadun­hal­lin­tas­tan­dar­deja. DNV GL on myön­tänyt meille laatuser­ti­fi­kaatit. Hyvään laatuumme voi luottaa.

Luotet­ta­vuus

Ammat­ti­tai­toinen henki­lö­kunta, moderni kone­kanta, hyvät pesuai­neet sekä moni­puo­liset serti­fioidut palve­lumme takaavat koko­nais­val­taisen ja sujuvan pesu­la­pal­velun asiak­kail­lemme.

Asia­kas­läh­töi­syys

 Asiakas saa sopi­muksen mukai­sesti huol­letut teks­tiilit sovi­tussa aika­tau­lussa. Toimimme jous­ta­vasti ja kehi­tämme työs­ken­te­lyämme jatku­vasti yhdessä asiak­kai­demme kanssa.

Moni­puo­liset pesulapalvelut

Pesu­las­samme puhdis­tuvat yhtä lailla työasut, suoja­haa­larit, virka­puvut, juhla­puvut kuin laitos­pyykki, liina­vaat­teet ja matotkin. Meiltä saat koko­nais­pal­ve­luna kaiken aina teks­tii­lien lajit­te­lusta pyykin jälki­kä­sit­te­lyyn sekä varas­toin­tiin. Tarvit­taessa noudamme ja palau­tamme pyyk­kinne. Kulje­tus­pal­ve­lumme toimii Oulun ja Kemin­maan välillä tehok­kaasti.

Tervey­den­huollon pesulapalvelut

Korkean hygie­nia­tason sairaa­la­teks­tiilit sekä leik­kaus­sa­li­teks­tiilit. Infek­tio­pesu erit­täin likai­selle pyykille.

Teol­li­suuden työasu- ja haala­ri­pesut

Teol­li­suuden työvaat­teet, suoja­vaat­teet ja haalarit sekä raskaat työvaat­teet.

MaRa teks­tii­li­pesut

Matkailu-, majoitus-, ravin­tola- ja vapaa-ajan­pal­ve­lualan yritysten teks­tiilit ja liina­vaat­teet sekä matot.

Koti­ta­louk­sien pesulapalvelut

Koti­ta­louk­sien vaat­teet, puvut, mekot, verhot, liina­vaat­teet ja matot sekä muut teks­tiilit.
Meri-Lapin Keskuspesula Facebookissa

This message is only visible to admins:
Unable to display Face­book posts

Error: (#10) This endpoint requires the ‘manage_pages’ permis­sion or the ‘Page Public Content Access’ feature. Refer to https://developers.facebook.com/docs/apps/review/login-permissions#manage-pages and https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#reference-PAGES_ACCESS for details.
Type: OAut­hExcep­tion
Code: 10
Click here to Troubles­hoot.

Jaa sivu: